Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila Občine Dobrepolje

15. 7. 2015