Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta

3. 8. 2015