Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini dobrepolje

6. 7. 2014