Izdaja dovoljenja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli objektov in naprav v varovalnem pasu javne cest